Hướng Dẫn Cách Hạch Toán Tài Khoản 335 – Chi Phí Phải Trả

Tk 335 là gì

Hach toan tai khoan 335 01

Tìm hiểu tài khoản 335 – Mức giá phải trả là gì? Nguyên tắc, nội dung & biện pháp hạch toán TK 335: Mức giá tiền công, tu sửa tài sản khăng khăng, lãi vay mượn phải trả…

I. Nguyên tắc kế toán tài khoản 335 – Mức giá phải trả

1. Tài khoản 335 – Mức giá phải trả là gì?

Tài khoản 335 được sử dụng để phản ánh những khoản phải trả cho sản phẩm hóa, dịch vụ vẫn thu được từ người bán trong kỳ thông báo. Nhưng thực tiễn chưa được chi trả do chưa mang hóa đơn hoặc chưa đầy đủ triệu chứng từ, tài liệu kế toán, để được ghi nhận vào giá thành sản xuất, marketing của kỳ thông báo. Ngoài ra, TK 335 còn được sử dụng để phản ánh:

 • Những khoản phải trả cho những người lao động như phải trả về tiền công nghỉ ngơi phép trong kỳ.
 • Những khoản giá thành sản xuất, marketing của kỳ thông báo sẽ phải trích trước, như: ➢ Mức giá phát sinh trong thời kì doanh nghiệp ngừng sản xuất theo mùa, vụ; ➢ Mức giá lãi tiền vay mượn phải trả được trích trước trong ngôi trường hợp vay mượn trả lãi sau; ➢ Mức giá tu sửa TSCĐ trong kỳ plan, giá thành BH thành phầm, những dịch vụ sắm ngoài sẽ phân phối.
2. Nguyên tắc kế toán tài khoản 335 – Mức giá phải trả

Kế toán cần phân biệt những khoản giá thành phải trả (thường còn được gọi là giá thành trích trước hoặc giá thành dồn tích) với khoản dự trữ phải trả được phản ánh trên tài khoản 352 để ghi nhận và trình diễn Công bố tài chính cho thích hợp với thực chất của từng khoản mục, rõ ràng:

 • Những khoản là nhiệm vụ nợ ngày nay nhưng chưa xác định được thời kì trả tiền rõ ràng hoặc vẫn xác định được thời kì trả tiền;
 • Những khoản dự trữ phải trả được ước tính nhưng chưa xác định được kiên cố số sẽ phải trả (ví dụ khoản giá thành trích dự trữ để BH thành phầm, sản phẩm hóa, dự án công trình xây dựng); những khoản giá thành phải trả vẫn xác định được kiên cố số sẽ phải trả;
 • Lúc lên thông báo tài chính cần trình diễn tách biệt những khoản dự trữ phải trả với những khoản phải trả thương nghiệp và phải trả khác;
 • Lúc hạch toán những khoản giá thành phải trả vào giá thành sản xuất, marketing trong kỳ phải triển khai theo nguyên tắc thích hợp thân lợi nhuận và giá thành phát sinh trong kỳ. Để đảm bảo ko gây đột trở nên cho giá thành sản xuất, marketing được phản ánh là dự trữ phải trả.

>> Coi thêm: Phương pháp hạch toán TK 331 – Phải trả người bán.

II. Những quy định cần tuân thủ của hạch toán tài khoản 335 – Mức giá phải trả

Cần xem xét một số trong những khoản trích trước sẽ ko được phản ánh vào tài khoản 335 nhưng phải phản ánh là dự trữ phải trả, như:

 • Mức giá tu sửa to TSCĐ. Do việc tu sửa to mang tính chu kỳ, nên doanh nghiệp được phép trích trước giá thành tu sửa cho năm thông báo hoặc một số trong những năm tiếp theo;
 • Khoản trích dự trữ BH thành phầm, sản phẩm hóa, dự án công trình xây dựng;
 • Những khoản dự trữ phải trả khác (tìm hiểu thêm quy định trong TK 352).

Về nguyên tắc, lúc khoản giá thành phải trả phải được quyết toán với số giá thành thực tiễn phát sinh bị chênh lệch thân số trích trước và giá thành thực tiễn thì phải được hoàn nhập.

Việc vốn hóa lãi vay mượn trong một số trong những ngôi trường hợp được rõ ràng như sau:

 • So với khoản vay mượn riêng phục vụ việc xây dựng TSCĐ, BĐSĐT, lãi vay mượn được vốn hóa cho dù là lúc thời kì xây dựng < 12 mon;
 • So với nhà thầu, ko được vốn hóa lãi vay mượn lúc đi vay mượn để phục vụ việc xây đắp, xây dựng dự án công trình, tài sản cho người mua, gồm có cả ngôi trường hợp so với khoản vay mượn riêng. Ví dụ như ngôi trường hợp nhà thầu xây lắp đặt vay mượn tiền để xây đắp xây dựng dự án công trình cho người mua.

III. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 335 – Mức giá phải trả

Xem xét: Tài khoản 335 – Mức giá phải trả ko mang tài khoản cấp 2.

IV. Phương pháp hạch toán kế toán một số trong những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh chủ yếu hèn

1. Trích trước vào giá thành về tiền công nghỉ ngơi phép của người lao động sản xuất:

Nợ TK 154 – Mức giá sản xuất marketing dở dang (theo Thông tư 133/2016/TT-BCT); Nợ TK 622 – Mức giá nhân lực trực tiếp (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC); Với TK 335 – Mức giá phải trả.

2. Lúc tính tiền công nghỉ ngơi phép thực tiễn phải trả cho người lao động sản xuất: ➤Nếu số phải trả to hơn số trích trước:

Nợ TK 154 – Mức giá sản xuất marketing dở dang (theo Thông tư 133/2016/TT-BCT); Nợ TK 622 – Mức giá nhân lực trực tiếp (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC); Nợ TK 335 – Số vẫn trích trước; Với TK 334 – Tổng lương nghỉ ngơi phép thực tiễn phải trả.

➤Nếu số phải trả nhỏ hơn số trích trước:

Nợ TK 335 – Số vẫn trích trước; Với TK 334 – Tổng tiền công nghỉ ngơi phép thực tiễn phải trả; Với TK 154 – Mức giá sản xuất marketing dở dang (theo Thông tư 133/2016/TT-BCT); Với TK 622 – CP NCTT (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC).

3. Khoản trích trước vào giá thành sản xuất, marketing lúc chi tu sửa to TSCĐ dự trù sẽ phát sinh, ghi:

Nợ những TK 241, 154, 642 (theo Thông tư 133/2016/TT-BCT); Nợ những TK 241, 623, 627, 641, 642 (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC); Với TK 335 – Mức giá phải trả.

4. Lúc công việc tu sửa TSCĐ hoàn thành, bàn giao đưa vào dùng, nếu số trích trước tốt hơn giá thành thực tiễn phát sinh, ghi:

Nợ TK 335 – Mức giá phải trả (số vẫn trích trước to hơn giá thành phát sinh); Với những TK 241, 154, 642 (theo Thông tư 133/2016/TT-BCT); Với những TK 241, 623, 627, 641, 642 (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC).

5. Trích trước vào giá thành sản xuất, marketing những giá thành dự trù phải chi trong thời kì ngừng việc theo thời vụ, hoặc ngừng việc theo plan, ghi:

Nợ TK 154 – Mức giá sản xuất marketing dở dang (theo Thông tư 133/2016/TT-BCT); Nợ những TK 623, 627 (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC); Với TK 335 – Mức giá phải trả.

6. Mức giá thực tiễn phát sinh quan hệ tới những khoản giá thành trích trước, ghi:

➤ Nếu số phát sinh to hơn số trích trước:

Nợ TK 154 – Mức giá sản xuất marketing dở dang (theo Thông tư 133/2016/TT-BCT); Nợ những TK 623, 627 (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC); Nợ TK 335 – Số vẫn trích trước; Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu mang); Với những TK 111, 112, 152, 153, 331, 334.

➤Nếu số phát sinh nhỏ hơn số trích trước:

Nợ TK 335 – Số vẫn trích trước; Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu mang); Với những TK 111, 112, 152, 153, 331, 334; Với những TK 623, 627 (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC); Với TK 154 – Mức giá sản xuất marketing dở dang (theo Thông tư 133/2016/TT-BCT).

7. Ngôi trường hợp lãi vay mượn chi trả sau, thời điểm cuối kỳ tính lãi tiền vay mượn phải trả trong kỳ, ghi:

Nợ TK 635 – Mức giá tài chính (lãi tiền vay mượn vốn sản xuất, marketing); Nợ TK 154, 241 (lãi vay mượn tính vào CPSX marketing dở dang) (theo Thông tư 133/2016/TT-BCT); Nợ TK 627, 241 (lãi vay mượn được vốn hóa) (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC); Với TK 335 – Mức giá phải trả.

8. Ngôi trường hợp doanh nghiệp sản xuất trái phiếu theo mệnh giá trị, nếu trả lãi sau, từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước giá thành lãi vay mượn phải trả trong kỳ vào giá thành sản xuất marketing hoặc vốn hóa, ghi:

Nợ TK 154, 241 (lãi vay mượn tính vào giá thành sản xuất marketing marketing dở dang) (theo Thông tư 133/2016/TT-BCT); Nợ TK 627, 241 (lãi vay mượn được vốn hóa) (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC); Nợ TK 635 – Mức giá tài chính (nếu lãi vay mượn tính vào giá thành tài chính); Với TK 335 – Mức giá phải trả (phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ).

➤ Cuối thời hạn, doanh nghiệp trả tiền gốc và lãi cho những người sắm trái phiếu, ghi:

Nợ TK 335 – Tổng tiền lãi trái phiếu; Nợ TK 34311 – Mệnh giá trị; Với những TK 111, 112…

9. Ngôi trường hợp doanh nghiệp sản xuất trái phiếu mang chiết khấu, nếu trả lãi sau (lúc trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước giá thành lãi vay mượn phải trả trong kỳ vào giá thành sản xuất, marketing hoặc vốn hoá, ghi:

Nợ TK 154, 241 (lãi vay mượn tính vào giá thành sản xuất marketing dở dang) (theo Thông tư 133/2016/TT-BCT); Nợ những TK 627, 241 (lãi vay mượn được vốn hóa) (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC); Nợ TK 635 – Mức giá tài chính (nếu lãi vay mượn tính vào giá thành tài chính); Với TK 335 – Mức giá phải trả (phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ); Với TK 34312 – Chiết khấu trái phiếu (số PB trong kỳ).

➤ Cuối thời hạn, doanh nghiệp trả tiền gốc và lãi cho những người sắm trái phiếu, ghi:

Nợ TK 335 – Tổng tiền lãi trái phiếu; Nợ TK 34311 – Mệnh giá trị; Với những TK 111, 112….

V. Một vài thắc mắc quan hệ về tài khoản 335 – Mức giá phải trả

Nguyễn Yến – Phòng Kế toán Anpha