Skills Review 4 (Unit 10-11-12) trang 84 SGK tiếng Anh 9 mới

Bài 1 a

1.a. Read the text and match the headings with the correct paragraphs.

(Đọc bài đọc và nối với những tiêu đề với đoạn văn phù hợp.)

A. Initial qualifications (Năng lực ban đầu)

B. On-the-job duties (Nhiệm vụ thực thi)

C. Introduction (Giới thiệu)

D. Further training (Đào tạo chuyên sâu)

1. I never had any idea about how much training NASA’s astronauts need until I read a magazine which described their job requirements and duties.

2. The astronauts need to have an advanced degree from a prestigious institution in engineering, biological science, physical science, or mathematics. They also have to pass a physical test which is as rigorous as a military one.

3. Astronauts are required to complete a special training programme, which normally lasts for two years, before they are allowed to fly into space. During the first flight, they must fly with astronauts who are extremely experienced in flying jet aircraft.

4. While they are in space, they have to be prepared to make repairs to their spacecraft or space station, which is not an easy task. Exterior repairs, which involve leaving the interior in a special suit and spacewalking to troubled areas, can be very hard. Astronauts also have to do scientific research in space. They do experiments together with Earth-based scientists, who consult with them on how to deal with the challenges of research in space.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tôi chưa bao giờ biết về việc tập huấn cho các phi hành gia NASA tiêu tốn bao nhiêu tiền cho đến khi tôi đọc một tạp chí mô tả những yêu cầu công việc của họ và nhiệm vụ của họ.

2. Các phi hành gia cần có bằng cấp cao từ các học viện danh tiếng ngành kỹ sư, khoa học sinh học, vật lý học hoặc toán. Họ cũng phải vượt qua bài kiểm tra thể lực cũng nghiêm ngặt như trong quân đội.

3. Các phi hành gia được yêu cầu hoàn thành chương trình tập huấn đặc biệt, thường kéo dài khoảng hai năm, trước khi họ được phép bay trong không gian. Trong chuyến bay đầu tiên, họ phải bay với các phi hành gia cực kỳ có kinh nghiệm trong các chuyến bay.

4. Trong lúc đang ở trong không gian, họ phải sẵn sàng để sữa chữa tàu không gian hoặc trạm không gian, không phải là một công việc dễ dàng. Những sửa chữa bên ngoài, bao gồm rời khỏi tàu trong bộ trang phục bay và đi bộ đến khu vực có vấn đề, có thể rất khó khăn. Các phi hành gia cũng phải nghiên cứu trong không gian. Họ làm thí nghiệm cùng với các nhà khoa học ở Trái Đất, người cố vấn cho họ cách giải quyết những thử thách nghiên cứu không gian.

Lời giải chi tiết:

1. C

2. A

3. D

4. B

1. C. Introduction

I never had any idea about how much training NASA’s astronauts need until I read a magazine which described their job requirements and duties.

2. A. Initial qualifications

The astronauts need to have an advanced degree from a prestigious institution in engineering, biological science, physical science, or mathematics. They also have to pass a physical test which is as rigorous as a military one.

3. D. Further training

Astronauts are required to complete a special training programme, which normally lasts for two years, before they are allowed to fly into space. During the first flight, they must fly with astronauts who are extremely experienced in flying jet aircraft.

4. B. On-the-job duties

While they are in space, they have to be prepared to make repairs to their spacecraft or space station, which is not an easy task. Exterior repairs, which involve leaving the interior in a special suit and spacewalking to troubled areas, can be very hard. Astronauts also have to do scientific research in space. They do experiments together with Earth-based scientists, who consult with them on how to deal with the challenges of research in space.