Chỉ số điều chỉnh GDP (GDP deflator) là gì? Công thức tính

Chỉ số điều chỉnh GDP

Quan niệm

Chỉ số điều chỉnh GDP thường chỉ số hạn chế phát GDP trong h Anh được gọi là GDP deflator.

Chỉ số điều chỉnh GDP đo lường mức giá trung bình của tất cả mọi hàng hóa và dịch vụ được tính vào GDP.

Chỉ số điều chỉnh GDP được tính bằng tỉ số giữa GDP danh nghĩa và GDP thực tế.

Nó phản ánh mức giá hiện hành so sánh với mức giá của năm cơ sở. Chỉ số điều chỉnh GDP ở những năm sau (thời kì sau) phản ánh sự gia tăng của GDP danh nghĩa so sánh với năm gốc, nó chỉ cho biết sự thay đổi sản lượng do giá thay đổi chứ không cho biết sự gia tăng của GDP thực tế.

Công thức tính

Do GDP danh nghĩa phải bằng GDP thực tế ở năm cơ sở theo định nghĩa nên chỉ số điều chỉnh GDP ở năm cơ sở luôn bằng 1.

Tuy rằng nhiên, để tiện lợi, các nhà thống kê kinh tế thường thể hiện giá trị của chỉ số điều chỉnh GDP thường chỉ số giảm phát ở năm cơ sở là 100 thay vì là 1. Rõ ràng là gọi chỉ số điều chỉnh GDP của năm 2004 là 196,9 dễ hơn là 1,969 (so sánh với năm cơ sở là 1994).

Do vậy, tỉ số giữa giá trị của GDP danh nghĩa và GDP thực tế được nhân với 100. Chúng ta có công thức tính chỉ số điều chỉnh GDP là:

Trong số đó:

D(GDP): Chỉ số điều chỉnh GDP

GDPn: GDP danh nghĩa

GDPr: GDP thực tiễn

Ví dụ về cách xác định giá trị chỉ số điều chỉnh GDP

Tíảng mô tả cách xác định chỉ số điều chỉnh GDP

Chúng ta xác định giá trị GDP danh nghĩa và GDP thực tế trước, sau đó tính được:

D(GDP) = (16.012/15.300) × 100 = 104,7

Chúng ta có thể minh họa những điều đã được đề cập trên bằng một ví dụ đơn giản, đó là nghiên cứu một nền kinh tế tưởng tượng chỉ sản xuất nhì hàng hóa cuối cùng là gạo, nước mắm.

Đối với mặt hàng gạo, đơn vị đo lường về lượng được tính bằng kg và giá được tính theo đơn vị nghìn đồng một kg. Về mặt hàng nước mắm đơn vị đo lường về lượng được tính bằng lít và giá được tính theo nghìn đồng một lít.

Chúng ta tìm hiểu coi các nhà thống kê kinh tế tính toán các chỉ tiêu về GDP danh nghĩa (GDPn), GDP thực tế (GDPr) theo cách tiếp cận chi tiêu, chỉ số điều chỉnh GDP D(GDP) và tỉ lệ tăng trưởng GDP thường tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm (g) như thế nào.

Dựa theo các công thức đã nêu và chọn năm 2002 là năm cơ sở chúng ta tính được các chỉ tiêu trên căn cứ vào số liệu ở bố̉ng sau đây

Xác định GDP danh nghĩa, GDP thực tế, và chỉ số điều chỉnh GDP

Nhìn vào kết quả tính toán ở bố̉ng, chúng ta thấy rằng GDP danh nghĩa và GDP thực tế bằng nhau và bằng 4.260 trong năm cơ sở là năm 2002. Vì vậy, chỉ số điều chỉnh GDP bằng 100.

Trong năm 2003, GDP danh nghĩa là 6.225 trong lúc GDP thực tế là 4.930, chúng ta có chỉ số điều chỉnh GDP là 126,3. Điều này có nghĩa là mức giá chung của nền kinh tế trong năm 2003 đã tăng lên 26,3% so sánh với năm 2002.

(Tài liệu xem thêm: Đo lường và thống kê những trở nên số tài chính vĩ mô cơ phiên bản, Tổ hợp Khoa học Dạy dỗ Topica)