Isset() + empty() : 2 hàm chuyên kiểm tra dữ liệu trong Php – Unitop.vn

Empty php là gì

Nếu khách du lịch là người đang học tập Php thì isset() và empty() là 2 hàm hết sức rất cần thiết hỗ trợ chúng ta với thể rà soát những phát triển thành data phục vụ cho quy trình xử lý. Thời gian qua với khách du lịch hỏi nên tôi quy định viết lách bài này để hướng dẫn khách du lịch biện pháp dùng nó trong thực tiễn.

Hàm isset() trong Php

Đó là hàm rà soát một phát triển thành data với xác định và khác NULL thường ko?

Cú pháp

isset ( $var [, $var_2,.. ] )

Input: $var Là phát triển thành data cần rà soát

Output: Hàm tra về FALSE nếu phát triển thành chưa xác định hoặc đang mang trị giá NULL.

Ví dụ hàm isset() trong Php

Hàm isset() thường xuyên được sài trong quy trình rà soát một phần tử của mảng đang tồn tại thường chưa để thực thi viện xử lý data quan hệ tới nó.

Ví dụ như rà soát coi người sài đang nhấn vào nút submit form thường chưa?

<?php if(isset($_POST[‘login’])){ // Code xử lý lúc người sài nhấn vào nút login form } ?>

Hàm empty() trong Php

empty() là hàm hỗ trợ rà soát một phát triển thành với rỗng thường ko.

Cú pháp:

empty($var)

Input: $var là phát triển thành cần rà soát data rỗng

Output: Hàm trả về TRUE nếu $var ko xác định hoặc mang trị giá FALSE.

Những ngôi trường hợp phát triển thành với trị giá FALSE

  • “” (một chuỗi trống)
  • 0 (0 là số nguyên)
  • 0.0 (0 là số thực)
  • “0” (0 là 1 trong chuỗi)
  • NULL
  • FALSE
  • array() (Một mảng trống)

Rõ hàm empty() hỗ trợ rà soát sâu vào data hơn và rất yêu thích phù hợp với chuẩn chỉnh hóa data form(validation form).

Giả sử nếu khối hệ thống yêu cầu người ko được để trống một ngôi trường nào đấy thì empty sẽ thao tác rà soát và đưa ra thông tin như code phía dưới.

<?php if(isset($_POST[‘login’])){ if(empty($_POST[‘username’])) { echo “Du khách ko được bỏ trống ngôi trường Username”; }else{ $username = $_POST[‘username’]; } if(empty($_POST[‘password’])) { echo “Du khách ko được bỏ trống ngôi trường Password”; }else{ $password = $_POST[‘password’]; } } ?>

Một điều rất rất cần thiết nữa hàm empty() thường xuyên thao tác với mảng. Vì như thế thỉnh thoảng bạn bè lập trình chúng ta dùng những thao tác quan hệ tới mảng, nếu như phần tử cần thao tác chưa tồn tại trong thì chương trình sẽ có khả năng sẽ bị báo lỗi.

Ví dụ nếu mong muốn duyệt mảng trước không còn cần với thao tác rà soát mảng với data thường ko.

<?php if(!empty($list_product)){ foreach($list_product as $vật phẩm){ //Xử lý phần tử của mảng } }else{ echo “Ngày nay ko với thành phầm nào trong mảng”; }

Đoạn code phía dưới hỗ trợ lấy trị giá mod – action từ Url trải qua phát triển thành tổng thể $_GET để phục vụ cho gửi hướng xử lý trong chương trình.

<?php $mod = !empty($_GET[‘mod’])?$_GET[‘mod’]:’home’; $action = !empty($_GET[‘action’])?$_GET[‘action’]:’index’; echo $mod,'<brvàgt;’,$action;

Lời kết

Qua bài này tôi tin rằng khách du lịch đang hiểu được hàm empty và isset trong php. Đây 2 hàm thường xuyên xuyên dùng nên tuyệt nhất khách du lịch nên xem xét lại, ghi chép lại và thực hành để cầm vững vàng nó.

Xin chào, sớm hứa hẹn bắt gặp lại!