Con Kiến trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Vẫn khi nào những du khách tự hỏi phiên bản thân “con cái kiến” trong giờ đồng hồ Anh là gì thường chưa? Và những du khách mang biết “ con cái kiến” trong giờ đồng hồ Anh là gì thường chưa? Nếu không biết thì hãy theo dõi nội dung bài viết sau đây của Studytienganh.vn để biết thêm “ con cái kiến” trong giờ đồng hồ Anh là gì nhé! Ngoài ra, chúng bản thân còn mang lại cho những du khách thêm những ví dụ minh họa và những từ vựng quan hệ tới “ con cái kiến” nữa đó nhé!

1. Cụm từ“ con cái kiến” trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Giờ Việt: Con cái kiến

Giờ Anh: Ant

con kiến tiếng anh là gì

( Hình ảnh về “ con cái kiến” đang đi theo bày đàn)

Loại từ: Danh từ

Phiên âm quốc tế theo Anh Anh là: /ænt/

Phiên âm quốc tế theo Anh Mỹ là: /ænt/

Tương tự mang thể thấy biện pháp phát âm của Anh Anh và Anh Mỹ là tương đối tương tự nhau.

Trong giờ đồng hồ Anh, “ con cái kiến” được khái niệm là: a very small insect that lives under the ground in large and well-organized social groups.

Được hiểu là: một loài sâu bọ rất nhỏ sống dưới mặt đất trong những group xã hội to và mang tổ chức tốt

Thường còn được khái niệm là: Ants are small crawling insects that live in large groups.

Mang tức là: Kiến là loài sâu bọ trườn nhỏ sống thành đàn to.

2. Ví dụ giờ đồng hồ Anh về “ con cái kiến – ant”

Để mang thể nắm rõ hơn và cầm bắt được biện pháp dùng “ant – con cái kiến” trong giờ đồng hồ Anh thì những du khách hãy theo dõi những ví dụ Anh Việt sau đây nhé!

con kiến tiếng anh là gì

( Hình ảnh về “ con cái kiến” đang đi tìm ăn)

Ví dụ:

 • We’ve sầu got ants in our kitchen.
 • Danang Discovery mang kiến trong nhà nấu ăn của Đà Nẵng Discovery.
 • They studied the behaviour of ants.
 • Họ vẫn nghiên cứu vớt hành vi của loài kiến.
 • Ants swarmed up out of the ground and covered his shoes and legs.
 • Đàn kiến bay lên khỏi mặt đất và bịt kín giầy và chân của anh đấy.
 • Walk around the house, inspecting the foundation closely to determine if there are two-way ant trails, one entering the structure, the other coming out.
 • Đi vòng quanh nhà, rà soát kỹ nền tảng để xác định coi mang đường mòn của kiến nhị chiều ko, một con cái đi vào công trình xây dựng kiến trúc, con cái khác chui ra.
 • Lam says the ant’s armor is very similar in composition to the mineral dolomite, except slightly harder.
 • Lam cho thấy thêm áo giáp của kiến mang thành phần rất tương tự với khoáng vật dolomit, ngoại trừ cứng hơn một tẹo.
 • Ants are carnivorous insects in the family Formicidae, in the order Hymenoptera. Ants appear in the global fossil record with considerable diversity during the earliest and earliest Cretaceous, suggesting an earlier origin.
 • Kiến là loài sâu bọ ăn thịt nằm trong họ Formicidae, nằm trong bộ Hymenoptera. Kiến xuất hiện trong hồ sơ hóa thạch trên toàn thị trường quốc tế với sự nhiều chủng loại đáng quan tâm trong kỷ Phấn Trắng sớm nhất và kỷ Phấn Trắng sớm nhất, cho thấy xuất xứ sớm hơn.
 • Ants form colonies ranging in size from a few dozen predators living in small natural niches to highly organized colonies that can occupy large territories and include millions of individuals. The larger colonies included various flocks of wingless, sterile females, most of whom were workers, as well as soldiers and other specialized groups.
 • Thi công thành những đàn mang kích thước từ vài ba chục cá thể săn mồi sống trong những hốc nhỏ ngẫu nhiên tới những đàn mang tổ chức cao mang thể chiếm những vùng lãnh thổ mênh mông to và gồm có sản phẩm triệu cá thể. Những nằm trong địa to hơn gồm có nhiều đàn con cái loại ko mang cánh, không có con không giống nhau, hồ hết trong số đấy là người lao động, tương đương quân lính và những group chuyên biệt khác.
 • Ants are found on all continents except Antarctica, and only a few large islands, such as Greenland, Iceland and the Hawaiian Islands lack native ant species.
 • Kiến được tìm thấy trên toàn bộ những châu lục ngoại trừ Nam Cực, và chỉ mang một trong những hòn đảo to, ví dụ như Greenland, Iceland và quần đảo Hawaii là thiếu thốn những loài kiến phiên bản địa.
 • Ants are morphologically distinct from other insects in that they have antennae, metabolic glands, and the powerful constriction of their second abdomen into a knot-like petiole.
 • Kiến mang hình thái khác lạ so sánh với những loài sâu bọ khác ở nơi mang râu, những tuyến gửi hóa và sự co thắt mạnh mẽ và tự tin của đoạn bụng thứ nhị của chúng thành một cuống lá tương tự như nút.

3.Một số trong những từ vựng giờ đồng hồ Anh quan hệ tới những loại sâu bọ.

con kiến tiếng anh là gì

( Hình ảnh về “ con cái kiến”đang đi tìm ăn)

Giờ Việt

Giờ Anh

Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/

sâu bướm

Spider /ˈspaɪ.dəʳ/

nhện

Fly /flaɪz/

con cái ruồi

Bee /biː/

con cái ong

Moth /mɒθ/

bướm đêm, sâu bướm

Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/

bướm

Cocoon /kəˈkuːn/

con cái kén

Cricket /ˈkrɪk.ɪt/

con cái dế

Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/

đom đóm

Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/

con cái rết

Termite /ˈtɜː.maɪt/

con cái mối

Mosquito /məˈskiː.təʊ/

con cái muỗi

Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/

con cái gián

Ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/

con cái bọ rùa

Wasp /wɒsp/

ong bầu

Dragonfly /ˈdræg.ən.flaɪ/

chuồn chuồn

Beetle /ˈbiː.tļ/

bọ cánh cứng

Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/

bọ cạp

Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/

châu chấu

Mantis /ˈmæn.tɪs/

con cái bọ ngựa

leaf-miner /,li:f’mainə/

con cái sâu ăn lá

midge /midʒ/

con cái muỗi vằn

mayfly /’meiflai/

con cái phù du

horse-fly /’hɔ:s,flai/

con cái mòng

dragonfly /ˈdræɡənflaɪ/

con cái chuồn chuồn

centipede /ˈsentɪpiːd/

con cái rết

scorpion /ˈskɔːrpiən/

con cái trườn cạp

Qua nội dung bài viết này có nhẽ những du khách cũng vẫn biết “ con cái kiến” trong giờ đồng hồ Anh là gì rồi đúng ko? Hãy dùng những tri thức chúng bản thân vẫn mang lại cho những du khách phía trên đây để dùng giờ đồng hồ Anh thật tác dụng nhé!