Cách sử dụng kí hiệu ∈ , ∉ , ⊂ , ⊄ với các tập số N, Z, Q cực hay, chi tiết

Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: khi đến đây

A. Phương pháp giải

Bắt vững vàng ý nghĩa và kí hiệu của từng kí hiệu

+) Kí hiệu ∈ xem tư vấn là “phần tử của” hoặc “thuộc”

+) Kí hiệu ∉ xem tư vấn là “không phải là phần tử của” hoặc “không thuộc”.

+) Kí hiệu ⊂ xem tư vấn là “tập hợp con của”.

+) Kí hiệu ⊄ xem tư vấn là “không phải tập hợp con của”.

+) Kí hiệu N chỉ tập hợp các số ngẫu nhiên.

+) Kí hiệu Z chỉ tập hợp các số nguyên.

+) Kí hiệu Q chỉ tập hợp các số hữu tỉ.

– Các kí hiệu ∈ ; ∉ sài để so sánh sánh thân phần tử với tập hợp.

– Các kí hiệu ⊂ ; ⊄ sài để so sánh sánh thân các tập hợp với nhau.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Điền kí hiệu ( ∈ ; ∉ ; ⊂ ) yêu thích hợp vào nơi chấm

a) -10 … N    -10 … Z    -10 … Q

b) … Z    … Q    … Q

c) N … Z … Q

Lời giải:

a)

+) – 10 ko phải là số ngẫu nhiên ⇒ -10 ∉ N

+) – 10 là số nguyên âm ⇒ -10 ∈ Z

+) – 10 là số hữu tỉ vì thế -10 =

⇒ -10 ∈ Q

b) Vì thế ko phải là số nguyên nên ∉ Z

∈ Q; ∈ Q

(vì thế cả nhị số ;

đều trình diễn được dưới dạng , a; b ∈ Z, b ≠ 0)

c) N ⊂ Z ⊂ Q (vì thế các kí hiệu N; Z; Q chỉ các tập hợp nên phải sài kí hiệu ⊂ để so sánh sánh).

Xem thêm:  Hoa sinh nhật sếp

Ví dụ 2: Điền kí hiệu N; Z; Q yêu thích hợp vào nơi chấm (điền toàn bộ các năng lực mang thể)

a) ∈ …     2 ∈ …     -1008 ∈ …

b) Z ⊂ …

Lời giải:

a)

+)

∈ Q (vì thế trình diễn được dưới dạng , a; b ∈ Z, b ≠ 0)

+) 2 ∈ N; 2 ∈ Z và 2 ∈ Q (vì thế 2 = 2/1)

+) -1008 là số nguyên âm ⇒ -1008 ∈ Z

Mặt khác: -1008 =

⇒ -1008 ∈ Q

b) Z là tập hợp các số nguyên, nhưng các số nguyên đều trình diễn được dưới dạng a/1 (a ∈ Z), vì thế các số nguyên đó là các số hữu tỉ ⇒ Z ⊂ Q

C. Bài tập vận dụng

Câu 1. Điền kí hiệu ( ∈ ; ∉ ; ⊂ ; ⊄) yêu thích hợp vào nơi chấm:

a) 2020 … N     2020 … Z     2020 … Q

b) … N     … Z     … Q

c) {0;;1} … N     {0;;1} … Z     {0;;1} … Q

Câu 2. Điền kí hiệu N; Z; Q yêu thích hợp vào nơi chấm (điền toàn bộ các năng lực mang thể)

a) -2021 ∈ …     2021 ∈ …

b) ∈ …     – ∈ …

Câu 3. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Số là số ngẫu nhiên nên ∈ N

b) Số 2080 là số ngẫu nhiên nên 2080 ∈ N

c) Số 2080 ko phải là số hữu tỉ nên 2080 ∉ Q

d) Số vừa là số nguyên vừa là số hữu tỉ nên ∈ Z và ∈ Q

e) Số là số hữu tỉ, nhưng nó ko phải số nguyên nên ∈ Q và ∉ Q

Xem thêm:  50+ LỜI CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIẾNG ANH HAY VÀ Ý NGHĨA NHẤT

Câu 4. Chọn xác định sai trong các định sau.

A. 1200 ∈ N

B. -1200 ∈ N

C. -1200 ∈ Q

D. -1200 ∈ Z

Câu 5. Chọn đáp án đúng

A. Q ⊂ N

B. Z ⊂ N

C. Q ⊂ Z

D. Z ⊂ Q

D. HERE