All the time là dấu hiệu của thì nào – Nhà Xinh Plaza

All the time là thì gì

Với 3 thì chính trong giờ Anh: hiện nay, quá khứ và sau này (present, past and future). Những thì hiện nay, quá khứ và sau này lại được phân thành 4 loại nhỏ hơn. Đấy là: thì đơn (simple), thì tiếp tục (progressive), thì hoàn thành (perfect) và thì hoàn thành tiếp tục (perfect progressive). Trong bài thời điểm hôm nay, cùng LangGo học tập cấu trúc, phương pháp dùng, tín hiệu nhận mặt của 12 loại thì giờ Anh này. Cuối bài học tập sở hữu bài tập tổng hợp về những thì trong giờ Anh hỗ trợ khách tham quan tiếp thu kiến thức tác dụng hơn.Khách du lịch đang coi: All the time là tín hiệu của thì nào

A. Phương pháp sài những thì trong giờ Anh

1. Những thì trong giờ Anh – Thì Hiện Tại Đơn (Simple Present)

Tín hiệu nhận mặt thì hiện nay đơn: always, every, usually, often, generally, frequently.

– Phương pháp sài thì hiện nay đơn

+) Thì hiện nay đơn diễn tả một chân lý , một sự thực hiển nhiên.

Ex: The sun ries in the East. Tom comes from England.

+) Thì hiện nay đơn diễn tả 1 thói quen thuộc , một hành vi xảy ra thường xuyên xuyên ở hiện nay.

Ex: Mary often goes to school by bicycle. I get up early every morning.

+) Thì hiện nay đơn diễn tả tài năng của thế giới:

Ex : She plays badminton very well

+) Thì hiện nay đơn còn diễn tả một plan sắp xếp trước trong sau này hoặc thời khoá biểu , đặc thù sài với những động từ vận chuyển.

2. Những thì trongtiếng Anh – Thì hiện nay tiếp tục (Present Continuous)

Tín hiệu nhận mặt Thì hiện nay tiếp tục: now, right now, at present, at the moment,……….

Phương pháp sài Thì hiện nay tiếp tục

+) Thì hiện nay tiếp tục tả một hành vi đang ra mắt và kéo dãn dài dài một thời kì

Ex: The children are playing football now.

+) Thì này cũng thường xuyên tiếp theo sau câu yêu cầu, khẩu lệnh.

ở hiện nay.

Ex: Look! the child is crying. Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

+) Thì này còn diễn tả 1 hành vi xảy ra lặp đi lặp lại sài với phó từ ALWAYS: Ex : He is always borrowing our books and then he doesn’t remember –

Xem xét :Ko sài thì này với những động từ chỉ trí tuệ chi giác như : to be, see, hear, understand, know, lượt thích , want , glance, feel, think, smell, love. hate, realize, seem, remmber, forget,………. Ex: I am tired now. She wants to go for a walk at the moment. Do you understand your lesson

3. Những thì trongtiếng Anh – Thì quá khứ đơn (Simple Past)

Tín hiệu nhận mặt thì quá khứ đơn: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Phương pháp sài thì quá khứ đơn:Thì quá khứ đơn diễn tả hành vi sẽ xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời kì xác định.

4. Những thì trong giờ Anh – Thì quá khứ tiếp tục (Past Continuous)

Tín hiệu nhận mặt thì quá khứ tiếp tục:While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon).

Phương pháp sài thì quá khứ tiếp tục:Sài để diễn tả hành vi sẽ xảy ra đồng thời. Nhưng hành vi thứ nhất sẽ xảy ra sớm hơn và sẽ đang nối tiếp xảy ra thì hành vi thứ nhị xảy ra.

5. Những thì trongtiếng Anh – Thì hiện nay hoàn thành (Present Perfect)

Tín hiệu nhận mặt thì hiện nay hoàn thành:already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Phương pháp sài thì hiện nay hoàn thành:

Thì hiện nay hoàn thành diễn tả hành vi sẽ xảy ra hoặc chưa khi nào xảy ra ở 1 thời kì ko xác định trong quá khứ.

Thì hiện nay hoàn thành cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành vi trong quá khứ.

Thì hiện nay hoàn thành cũng khá được sài với since và for.

Since + thời kì khởi đầu

For + tầm thời kì

Ex: I have study English for 5 years.

6. Những thì trongtiếng Anh – Thì hiện nay hoàn thành tiếp tục (Present Perfect Continuous)

Tín hiệu nhận mặt Thì hiện nay hoàn thành tiếp tục:all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so sánh far.

Phương pháp sài thì hiện nay hoàn thành tiếp tục:

+) Thì hiện nay hoàn thành tiếp tục nhấn mạnh tầm thời kì của 1 hành vi sẽ xảy ra trong quá khứ và nối tiếp tới hiện nay (sở hữu thể tới sau này).

7. Những thì trongtiếng Anh – Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

Tín hiệu nhận mặt thì quá khứ hoàn thành:after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for….

Phương pháp sài thì quá khứ hoàn thành:Thì quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành vi sẽ xảy ra và kết thúc trong quá khứ trước 1 hành vi khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

8. Những thì trongtiếng Anh – Quá khứ hoàn thành tiếp tục (Pas Perfect Continuous)

Từ nhận mặt thì quá khứ hoàn thành tiếp tục:until then, by the time, prior to that time, before, after.

Phương pháp sài thì khứ hoàn thành tiếp tục:Thì quá khứ hoàn thành tiếp tục nhấn mạnh tầm thời kì của 1 hành vi sẽ đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành vi khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ

Xem thêm:  Hình ảnh em bé sơ sinh dễ thương - Thủ Thuật Phần Mềm

9. Những thì trongtiếng Anh – Sau này đơn (Simple Future)

Phương pháp sài thì sau này đơn:

Lúc khách tham quan đoán (predict, guess), sài will hoặc be going to.

Lúc khách tham quan chỉ dự kiến trước, sài be going to ko được sài will. S + am/is/are + going + V

Lúc khách tham quan diễn tả sự tự nguyện hoặc sự sẵn sàng, sài will ko được sài be going to. S + will + V

10. Những thì trongtiếng Anh – Thì sau này tiếp tục (Future Continuous)

Dấu hiện nhận mặt Thì sau này tiếp tục:in the future, next year, next week, next time, and soon.

Phương pháp sài Thì sau này tiếp tục:

+) Thì sau này tiếp tục diễn tả hành vi sẽ xảy ra ở 1 thời khắc nào đấy trong sau này.

11. Những thì trongtiếng Anh – Thì sau này hoàn thành (Future Perfect)

Tín hiệu nhận mặt Thì sau này hoàn thành:by the time and prior to the time (sở hữu tức là before)

Phương pháp sài Thì sau này hoàn thành:Thì sau này hoàn thành diễn tả 1 hành vi trong sau này sẽ kết thúc trước 1 hành vi khác trong sau này.

12. Những thì trongtiếng Anh – Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn (Future Perfect Continuous)

Phương pháp sài:Thì sau này hoàn thành tiếp tục nhấn mạnh tầm thời kì của 1 hành vi sẽ đang xảy ra trong sau này và sẽ kết thúc trước 1 hành vi khác trong sau này.

B. Bài tập những thì trong giờ Anh

Bài tập những thì trong giờ Anh – Bài tập 1

Chia đông từ trong câu

1. In all the world, there (be) __________ only 14 mountains that (reach) __________above 8,000 meters.

2. He sometimes (come) __________ to see his parents.

3. When I (come) __________, she (leave) __________for Dalat ten minutes ago.

4. My grandfather never (fly) __________ in an airplane, and he has no intention of ever doing so sánh.

5. We just (decide) __________ that we (undertake) ____________ the job.

6. He told me that he (take) __________ a trip to California the following week.

7. I knew that this road (be) __________ too narrow.

8. Right now I (attend) __________ class. Yesterday at this time I (attend) __________class.

9. Tomorrow I’m going to leave for home. When I (arrive) __________at the airport, Mary (wait) __________ for me.

10. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) __________on this earth for 55 years .

11. The traffic was very heavy. By the time I (get) __________to Mary’s party, everyone already (arrive) __________

12. I will graduate in June. I (see) __________ you in July. By the time I (see) __________ you , I (graduate) __________.

13. I (visit) __________ my uncle’s home regularly when I (be) __________ a child.

14. That book (be) __________ on the table for weeks. You (not read) __________ it yet ?

15. David (wash) __________ his hands. He just (repair) __________ the TV set.

16. You (be) __________here before? Yes, I (spend) __________ my holidays here last year.

17. We never (meet) __________ him. We don’t know what he (look) __________ lượt thích.

18. The car (be) __________ ready for him by the time he (come) __________tomorrow.

19. On arriving at home I (find) __________that she just (leave) __________a few minutes before.

20. When we (arrive) __________ in London tonight, it probably (rain) __________.

21. It (rain) __________ hard. We can’t do anything until it (stop) __________

22. Last night we (watch) __________TV when the power (fail) __________.

23. That evening we (stay) __________up to talk about the town where he (live) __________for some years.

24. I (sit) __________down for a rest while the shoes (repair) __________.

25. Half way to the office Paul (turn) __________round and (go) __________back home because he (forget) __________to turn the gas off.

26. London (change) __________a lot since we first (come) __________ to live here.

27. While we (talk) __________on the phone the children (start) __________fighting and (break) __________a window

28. He used to talk to us for hours about all the interesting things he (do) __________ in his life.

29. You know she (stand) __________looking at that picture for the last twenty minutes.

30. I (spend) __________ a lot of time travelling since I (get) __________this new job.

31. When we (be) __________ at school we all (study) __________Latin.

32. When I (meet) __________ him , he (work) __________as a waiter for a year.

33. After he (finish) __________ breakfast he (sit) __________down to write some letters.

34. She (have) __________a hard life, but she’s always smiling.

35. I think Jim (be) __________ out of town.

Bài tập những thì trong giờ Anh – Bài tập 2

Mua đáp án đúng:

1. When I last saw him, he _____ in London.

A. has lived B. is living C. was living D. has been living

2. We _______ Dorothy since last Saturday.

A. don’t see B. haven’t seen C. didn’t see D. hadn’t seen

3. The train ______ half an hour ago.

A. has been leaving B. left C. has left D. had left

4. Jack ______ the door.

A. has just painted B. paint C. will have painted D. painting

5. My sister ________ for you since yesterday.

A. is looking B. was looking C. has been looking D. looked

6. I ______ Texas State University now.

A. am attending B. attend C. was attending D. attended

7. He has been selling motorbikes ________.

A. ten years ago B. since ten years C. for ten years ago D. for ten years

8. Christopher Columbus _______ American more than 500 years ago.

Xem thêm:  Hình Xăm Phật Mini - Ý Nghĩa Và Những Mẫu Hình Đẹp

A. discovered B. has discovered C. had discovered D. had been discovering

9. He fell down when he ______ towards the church.

A. run B. runs C. was running D. had run

10. We _______ there when our father died.

A. still lived B. lived still C. was still lived D. was still living

11. They ______ table tennis when their father comes back home.

A. will play B. will be playing C. play D. would play

12. By Christmas, I _______ for Mr. Smith for six years.

A. will have been working B. will work C. have been working D. will be working

13. I _______ in the room right now

A. am being B. was being C. have been being D. am

14. I ______ to New York three times this year.

A. have been B. was C. were D. had been

15. I’ll come and see you before I _______ for the States.

A. leave B. will leave C. have left D. shall leave

16. The little girl asked what _______ to her friend.

A. has happened B. happened C. had happened D. would have been happened

17. John ______ a book when I saw him.

A. is reading B. read C. was reading D. reading

18. He said he _______ return later.

A. will B. would C. can D. would be

19. Jack ________ the door.

A. has just opened B. open C. have opened D. opening

20. I have been waiting for you ______ .

A. since early morning B. since 9 a.m

C. for two hours D. All are correct

21. Almost everyone _______ for home by the time we arrived.

A. leave B. left C. leaves D. had left

22. By the age of 25, he ______ two famous novels.

A. wrote B. writes C. has written D. had written

23. When her husband was in the army, Mary ______ to him twice a week

A. was reading B. wrote C. was written D. had written

24. I couldn’t cut the grass because the lawn mower ______ a few days previously.

A. broke down B. has been broken

C. had broken down D. breaks down

25. I have never played badminton before. This is the first time I _____ to play.

A. try B. tried C. have tried D. am trying

26. Since _______, I have heard nothing from him.

A. he had left B. he left C. he has left D. he was left

27. After I _______ lunch, I looked for my bag.

A. had B. had had C. have has D. have had

28. By the end of next year, George _______ English for two years.

A. will have learned B. will learnC. has learned D. would learn

29. The man got out of the car, ________ round to the back and opened the book.

A. walking B. walked C. walks D. walk

30. Henry _______ into the restaurant when the writer was having dinner.

A. was going B. went C. has gone D. did go

31. He will take the dog out for a walk as soon as he ______ dinner.

A. finish B. finishes C. will finish D. finishing

32. I will be glad if he _______ with us.

A. had gone B. did go C. went D. goes

33 Ask her to come and see me when she _______ her work.

A. finish B. has finished C. finished D. finishing

34. Turn off the gas. Don’t you see that the kettle ________ ?

A. boil B. boils C. is boiling D. boiled

35. Tom and Mary ______ for Vietnam tomorrow.

A. leave B. are leaving C. leaving D. are left

36. He always ________ for a walk in the evening.

A. go B. is going C. goes D. going

37. Her brother ______ in Canada at present.

A. working B. works C. is working D. work

38. I ______ to the same barber since last year.

A. am going B. have been going C. go D. had gone

39. Her father ______ when she was a small girl.

A. dies B. died C. has died D. had died

40. Last week, my professor promised that he ________ today.Coi thêm: #1Những Lời Cảm Ơn Cô Giáo Cuối Năm Học tập, Lời Cảm Ơn Của Giáo Viên Đối Với Phụ Huynh

A. would come B. will come C. comes D. coming

Đáp án bài tập những thì trong giờ Anh

Bài tập1:

1. are – reach2. comes3. came – had left4. has never flown

5. have just decided -would undertake6. would take7. was

8. am attending – was attending9. arrive -will be waiting10. had lived

11. got- had already arrived12. will see – see – will have graduated

13. visited -was14. has been – haven’t you read15. is washing – has just repaired

16. Have you been – spent17. have never met – looks18. will have been- comes

19. found – had just left20. arrive – will probably be raining21. is raining – stops

22. were watching – failed23. stayed – had lived24. sat – were being repaired

25. turned – went – had forgotten26. has changed – came

27. were talking – started – broke28. had done29. has been standing

30. have spent – got31. were – studied32. met – had been working

33. had finished – sat34. has35. has been

Bài tập 2:

1. C 2. B 3. B 4. A 5. C 6. A 7. D 8. A 9. C 10. A 11. B 12. A 13. D

14. A 15. A 16. C 17. C 18. B 19. A 20. D 21. D 22. D 23. B 24. C 25. C 26. B

27. B 28. A 29. B 30. B 31. B 32. D 33. B 34. C 35. B 36. C 37. C 38. B 39. B40. A

Trên đâylà toàn bộnhững thìtrongngữ pháp giờ Anhthì nhưng mà bản thân tin rằng lúc cầm chắc 12 thì này khách tham quan sẽ làm chủ được ngữ pháp giờ Anh siêu hạng của tớ.