Từng phá sản, phải cầm cố nhà cửa, bị đồng nghiệp coi thường, cuộc sống của vợ chồng Lý Hải giờ ra sao?

Nguồn: www.phununet.com