Tại sao hàng loạt phim “không ngôi sao” thắng lợi phòng vé?

Nguồn: www.phununet.com