Phương Thanh, Siu Black lý giải khác nhau về "cái ôm thắm thiết"

Nguồn: www.phununet.com