Xử lý cán bộ gây phiền hà cho dân

“Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân; xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân”. Đây là một nội dung trọng tâm được UBND TPHCM xác định trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018.
Năm 2018, UBND TP cũng chỉ đạo đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành; tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân. TPHCM tiếp tục thực hiện: Chương trình cải cách hành chính; kế hoạch tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết 08-NQ/TU của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM…
Theo UBND TP, trong năm 2017 công tác tiếp xúc, đối thoại ngày càng đi vào nền nếp, giải quyết kịp thời và có hiệu quả những bức xúc tại cơ quan, đơn vị và của công dân. Các buổi tiếp xúc, đối thoại, gặp gỡ nhân dân, tổ chức, được xem là phương thức hiệu quả trong công tác dân vận của chính quyền. Song, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số đơn vị vẫn còn hình thức; nội dung chưa đi vào thực chất, kịp thời; công tác tuyên truyền chưa sâu rộng.
Vì vậy, UBND TP đề ra một số giải pháp khắc phục như tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ tại các đơn vị; khen thưởng, nhân rộng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời, xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, kết quả xử lý được đưa vào đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. 

KIỀU PHONG

Nguồn: www.sggp.org.vn