Dự đoán sẽ có 600 Apple Stores trên toàn thế giới vào năm 2023

Nguồn: congngheviet.com